تئاتر بیرون پشت در (شانوی له پشت درگا) - بوکان

مکان : بوکان ، تالار سیمرغ

تاریخ اجراساعت اجراقیمت بلیت (ریال)
چهارشنبه ۱ آذر ۲۰:۰۰ الی ۲۱:۳۰

۵٠.٠٠٠

پنجشنبه ۲ آذر ۲۰:۰۰ الی ۲۱:۳۰

۵٠.٠٠٠

جمعه ۳ آذر ۲۰:۰۰ الی ۲۱:۳۰

۵٠.٠٠٠

سمینار آسیب های اجتماعی خانواده با رویکرد تربیت جنسی فرزندان

مکان : هرمزگان ، سالن اجتماعات شرکت گاز

 

تاریخ اجراساعت اجراقیمت بلیت (ریال)
پنجشنبه ۹ آذر ۱۶:۰۰ الی ٢٠:۰۰

۵۸٠.٠٠٠

کنسرت فواد یاره و گروه ژ - بوکان

مکان اجرا : فرهنگ سرای سیمرغ

تاریخ اجراساعت اجراقیمت بلیت (ریال)
دوشنبه ١٣ آذر ۲۰:۰۰ الی ۲۲:۰۰

۱۵۰.۰۰۰ الی ۲۵۰.۰۰۰

سه شنبه ١٤ آذر ۲۰:۰۰ الی ۲۲:۰۰

۱۵۰.۰۰۰ الی ۲۵۰.۰۰۰

 بنفع زلزله زدگان کرمانشاه