کنسرت ارکستر فیلارمونیک کردستان - سنندج

 محل برگزاری : پردیس سینمایی بهمن

 

تاریخ اجرا

ساعت اجرا

قیمت بلیت (ریال)

چهارشنبه 1 اسفند

19:00 و 22:00

300.000 الی 700.000

پنجشنبه 2 اسفند

19:00 و 22:00

300.000 الی 700.000

همایش بزرگ برنده باش - سنندج

 محل برگزاری : مجتمع فرهنگی هنری فجر ، سینما فروردین

 

تاریخ اجرا

ساعت اجرا

قیمت بلیت (ریال)

پنجشنبه 16 اسفند

15:00 الی 20:00

100.000