کنسرت آریاس جوان - سقز

 محل برگزاری : تالار بزرگ شادی

 

تاریخ اجرا

ساعت اجرا

قیمت بلیت (ریال)

سه شنبه 30 مرداد

20:30 الی 22:30

100.000 الی 400.000

کنسرت آریاس جوان - مریوان

 محل برگزاری : هتل زریوار

 

تاریخ اجرا

ساعت اجرا

قیمت بلیت (ریال)

چهارشنبه 31 مرداد

20:30 الی 22:30

150.000 الی 400.000