جوانمردان (پویانمایی)

 محل برگزاری : مجتمع فرهنگی هنری فجر ، تالار فروردین

 

تاریخ اجرا

ساعت اجرا

قیمت بلیت (ریال)

شنبه 2 شهریور

17:00 الی 19:00

50.000

 

بیست و سه نفر

محل برگزاری : مجتمع فرهنگی هنری فجر ، تالار فروردین

 

تاریخ اجرا

ساعت اجرا

قیمت بلیت (ریال)

شنبه 2 شهریور

19:00 الی 21:00

50.000

 

اینجا خانه من است

 محل برگزاری : مجتمع فرهنگی هنری فجر ، تالار فروردین

 

تاریخ اجرا

ساعت اجرا

قیمت بلیت (ریال)

یکشنبه 3 شهریور

17:00 الی 19:00

50.000

 

منطقه پرواز ممنوع

 محل برگزاری : مجتمع فرهنگی هنری فجر ، تالار فروردین

 

تاریخ اجرا

ساعت اجرا

قیمت بلیت (ریال)

یکشنبه 3 شهریور

19:00 الی 21:00

50.000

 

 غرغرو وارد می شود

 محل برگزاری : مجتمع فرهنگی هنری فجر ، تالار فروردین

 

تاریخ اجرا

ساعت اجرا

قیمت بلیت (ریال)

دوشنبه 4 شهریور

17:00 الی 19:00

50.000

 

تورنا 2

 محل برگزاری : مجتمع فرهنگی هنری فجر ، تالار فروردین

 

تاریخ اجرا

ساعت اجرا

قیمت بلیت (ریال)

دوشنبه 4 شهریور

19:00 الی 21:00

50.000