جنگ شادی به زم و په که نین - سنندج

تاریخ اجرا

ساعت اجرا

قیمت بلیت (ریال)

یکشنبه ۲۷ خرداد

۲۱:۳۰ الی ۲۳:۳۰

۲۰۰.۰۰۰ الی ۲۵۰.۰۰۰

دوشنبه ۲۸ خرداد ۲۱:۳۰ الی ۲۳:۳۰

۲۰۰.۰۰۰ الی ۲۵۰.۰۰۰

سه شنبه ۲۹ خرداد ۲۱:۳۰ الی ۲۳:۳۰

۲۰۰.۰۰۰ الی ۲۵۰.۰۰۰

کنسرت بانوان گروه چرو - سنندج

محل اجراء : مجتمع فرهنگی هنری فجر (تالار فروردین)

 

تاریخ اجرا

ساعت اجرا

قیمت بلیت (ریال)

پنجشنبه ۳۱ خرداد

۱۸:۰۰ الی ۲۰:۰۰

۱۵۰.۰۰۰ و ۲۰۰.۰۰۰

جمعه ۱ تیر

۱۸:۰۰ الی ۲۰:۰۰

۱۵۰.۰۰۰ و ۲۰۰.۰۰۰