دو سامانه پارس بلیت و پارس کنسرت ادغام شدند!
1394/12/15

طی یک قرارداد سامانه اطلاع رسانی کنسرت های ایران ، پارس کنسرت با مسئولیت آقای اسماعیلی با سامانه فروش اینترنتی بلیت پارس بلیت با مسئولیت مسعود سفیری ادغام شدند.