بیانیه پارس بلیت در رابطه با اتفاقات اخیر کشور
1396/10/12

پیشینه تاریخی ارزشمند ملت ایران همیشه گویای فرهنگ و تمدن آنها بوده و هست. ما ملتی نیستیم که با آشوب ، تخریب و خشونت حرف خود را به کرسی بنشانیم. ما ملتی هستیم که با همبستگی حرکت می کنیم. اعتراض حق قانونی هر فردی است اما به شیوه درست و قانونی. هیچگاه صدای حق در بین شورش و تخریب اموال عمومی شنیده نخواهد شد و فقط فرصت برای دشمنان خارجی و داخلی مهیا می شود که از آب گل آلود ماهی بگیرند و خود را در بین ملت ایران جا زده و اقدام به اغتشاش کنند. همه ملت ایران حامی نظام و دولت خود هستیم و خواستار آنیم در فضایی آرام و بدون هیاهو مشکلات اقتصادی و اجتماعی خود را مطرح کنیم و از مسئولان تقاضای اقدام فوری را داریم. مردم عزیز هوشیار باشید و مسیر خود را از اغتشاش گران جدا کنید و در فضایی آرام و اصولی خواستار مطالبات خود گردید.