کارگاه آشنایی با بوم کسب و کار - سنندج

با ارائه گواهینامه معتبر

برای هر کد ملی یک بلیت قابل دریافت است

انتخاب سانس

محل اجرا

 

آدرس سالن : خیابان پاسداران ، روبروی علوم پزشکی ، بلوار نظام مهندسی ، آموزشکده سما