کنسرت امید رسول پور - بوکان

رهبر ارکستر: پیام قرنی


مدیر برنامه و مدیر اجرایی : دیاکو خالقی

انتخاب سانس

محل اجرا

 

آدرس سالن : بوکان ، خیابان شهید فهمیده ، مجتمع فرهنگی هنری سیمرغ