پارس بلیت ParsBelit.com

اجرای زنده سون بند - جزیره کیش(11 اسفند)

هنردوستان گرامی در نظر داشته باشید:
- در تمامی مراحل اجرای برنامه کلیه پروتکلهای بهداشتی مورد نظر ستاد ملی کرونا اجرا می گردد .
- همراه داشتن ماسک و دستکش حین ورود به سالن و در طول اجرای برنامه الزامی می باشد.
 
(( این برنامه در فضای رو باز مجموعه آوای خلیج فارس برگزار خواهد شد. ))

انتخاب سانس

دوشنبه یازدهم اسفند ۱۳۹۹ 23:00

آدرس